וועדות מלוות

בקיץ 2016 כינס וועד ראשי הרשויות את ארגוני החברה האזרחית והכריז על הקמת וועדות מלוות
כתשתית מקצועית ב 11 תחומים שונים. לכל וועדה מונו מספר ראשי רשויות ומספר ארגוני מגזר
שלישי כאשר בחלק מהרשויות מונו גם-כן מספר חברי כנסת.

ועדת החינוך

מרכז אינג'אז הוביל וועדת חינוך שהביאה להצלחות רבות בממדים מגוונים.

וועדת החינוך שהוקמה בשנת 2017 ביוזמת מרכז אינג'אז ובשיתוף ארגונים בולטים מהמגזר השלישי כדוגמת מוסוואה, עאדלה, וועדת המעקב לענייני חינוך והאגודה לזכויות האזרח, ומנהיגי הרשויות המקומיות. הוועדה ייסדה בפועל תשתית מקצועית וייצוגית עבור הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות.  

הוועדה תפקדה כגוף מטרייה בחברה הערבית לענייני חינוך שבפועל ניהל ותכנן את הדיאלוג והמשא ומתן מול משרד החינוך. בנוסף לכך, הוקם פורום מנהלי יחידות נוער ופורום מנהלי מחלקות חינוך המשמש כזרוע ביצועית לוועדה ובכך חיזקה את הרשתיות המקצועית בין הרשויות המקומיות הערביות.

מודל פורום מנהלי היחידות:
בשנים 2016-2017 וועדת החינוך קיימה ישיבות סדירות חודשיות כמו גם פגישות הכנה וסיכום לכל אחת מפגישות המו"מ עם הממשלה ובכך בנתה תשתית מקצועית עבור הוועד הארצי בתחום החינוך.  יתרה מזאת, הוועדה היוותה תשתית לקשר ישיר בין החברה האזרחית לוועד ראשי רשויות  באמצעות קיום פגישות בין חברי הוועדה  לגורמי מפתח מהחברה האזרחית בתחום החינוך. תהליך זה תרם ליצירת כלים שיעזרו לרשויות המקומיות לטייב את שירותי החינוך הניתנים לתושבים ובכך הוועדה בנתה את עצמה כמקור לידע לרשויות המקומיות.

הישגי וועדת החינוך:
וועדת החינוך כגוף מייצג של וועד ראשי הרשויות הערביות הצליחה להביא להישגים מדיניים כגון:

 1. הגדלת תקציב משמעותית בתחום החינוך,
 2. שינוי תקנות
 3. התאמת תכנים.

ועדת איכות הסביבה

וועדת איכות הסביבה נמצאת היום בשלבי פיתוח והקמה שמתבטא בתהליך מיפוי מקיף מול כל הגורמים הרלוונטיים במטרה להשגת מידע על התחומים הבאים: מצב קיים, צרכים וחסמים, תקציבים/קולות קוראים/מכרזים/ פרויקטים קיימים ועתידיים (בתוך הרשויות).

וועדת איכות הסביבה תפעל במסגרת הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות ותהווה דוגמה ממסגרת לכלל הרשויות המקומיות בחברה הערבית. פעילותה תענה על מספר צרכים בסיסיים ומרכזיים בדרך לקידום טיפול מסודר וארוך-טווח באתגרים ובמפגעים הסביבתיים המאפיינים את היישובים הערביים: הצורך בהתייחסות מערכתית רחבה; פיתוח מודעות ומעורבות של הדרג הפוליטי ברשויות; השקעה בדרגים המקצועיים העשויים בתורם לקדם יוזמות חדשניות וגיוס מימון חיצוני ליישומן.

הוועדה תתחיל לפעול לקראת סוף שנת 2018 ותעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

 • ייצוג הרשויות המקומיות הערביות מול משרדי הממשלה לקידום הנושאים הסביבתיים
 • פיתוח מקורות מימון אפשריים לתשתיות מחד וטיפול במפגעים מאידך
 • חיזוק יכולות מקצועיות בקרב הרשויות המקומיות לניהול איכות הסביבה על ידי קידום החלטת ממשלה להקצאת תקציבים עבור הכשרת כוח אדם ביחידות סביבתיות
 • פיתוח מודעות ברשויות לחשיבות של ניהול מושכל ומשופר של איכות הסביבה
 • חיזוק השיח הפנימי בשלטון המקומי הערבי וייצור שיתופי פעולה בין הדרג הניהולי ברשויות המקומיות.
 • תמיכה בוועדות איכות סביבה מקומיות וחיזוק המינהל הסביבתי ברשויות המקומיות
 • קידום עבודה אזורית
 • קידום החינוך הסביבתי ומעורבות הציבור בשמירה על איכות הסביבה והקיימות
 • קידום תכנית "סביבה שווה" בחברה הערבית
 • חיזוק/הקמת וועדות סביבתיות ברשויות
 • חיזוק המחלקות הסביבתיות
 • ייצוג הרשויות הערביות מול גורמי סביבה מקומיים ובינלאומיים