ועדת איכות הסביבה

ועדת איכות הסביבה

הוועדה לאיכות הסביבה פועלת במסגרת הוועד הארצי של ראשי רשויות מקומיות ערביות ומהווה מודל בו מכונסות כל הרשויות המקומיות הערביות. עבודת הוועדה ופעילותה שמה לה למטרה לספק את הצרכים הבסיסיים והמרכזיים לפיתוח ריפוי בעיסוק וטיפול בנושאים בטווח הארוך של האתגרים והנזקים הסביבתיים המאפיינים את היישובים הערביים: הצורך להתחשב בצורה הוליסטית ורחב. , העלאת המודעות והחפיפה של המנגנון הפוליטי ברשויות המקומיות הללו, השקעה בגופים מקצועיים שהם מפתחים יוזמות חדשות ומגייסים תמיכה ומימון חיצוניים לביצוען.

עד אפריל 2021 פעלה הוועדה ב:
– פיתח נייר מדיניות שכותרתו "שיפור איכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות", אשר היווה אסמכתא מרכזית בדיונים בין נציגי הוועדות ונציגי הרשות לפיתוח כלכלי ומשרדי ממשלה נוספים.

ההמלצות הבאות אומצו בתכנית החומש:
1- הקצאת התקציב לפרויקטים של הפקת אנרגיה מתחדשת ברשויות המקומיות הערביות.
2- הקצאת תקציב לפרויקטים של התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות הערביות
3- הקצאת תקציב להתקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בחברות ערביות.
4- מינוי מנהלי אנרגיה, קמפיינים פרסומיים, חינוך והכשרה להעלאת המודעות לאנרגיה מתחדשת.
5- הכשרת מנהיגות מקומית והעלאת המודעות הציבורית.
6- הגברת הפיקוח והיישום של סוגיות סביבתיות בחברות ערביות.
7- השקעה גדולה בתשתיות במגזר הערבי במטרה להגדיל את מספר המשפחות המחוברות לרשת הביוב.
8- הקצאת תקציב להקמה והעצמה של מחלקות לשיפור עירוני ברשויות המקומיות הערביות.
9- הקצאת תקציב להכנת תוכניות אב לטיפול בשינויי האקלים ברשויות הערביות על סמך סקר פגיעות. מתכנן תקציב.
10- הכנת תכנית אסטרטגית לפינוי פסולת לכל רשות מקומית בהנחיית יועץ תפעולי.
11- ביצוע סקר ההשפעות על הסביבה ביישובים הערביים הצמודים למחצבות והקצאת תקציב להקמת תחנות ניטור אוויר בישובים אלו.

 

מטרות הוועדה כוללות:

 • ייצוג הרשויות המקומיות הערביות מול משרדי הממשלה לקידום הנושאים הסביבתיים
 • פיתוח מקורות מימון אפשריים לתשתיות מחד וטיפול במפגעים מאידך
 • חיזוק יכולות מקצועיות בקרב הרשויות המקומיות לניהול איכות הסביבה על ידי קידום החלטת ממשלה להקצאת תקציבים עבור הכשרת כוח אדם ביחידות סביבתיות
 • פיתוח מודעות ברשויות לחשיבות של ניהול מושכל ומשופר של איכות הסביבה
 • חיזוק השיח הפנימי בשלטון המקומי הערבי וייצור שיתופי פעולה בין הדרג הניהולי ברשויות המקומיות.
 • תמיכה בוועדות איכות סביבה מקומיות וחיזוק המינהל הסביבתי ברשויות המקומיות
 • קידום עבודה אזורית
 • קידום החינוך הסביבתי ומעורבות הציבור בשמירה על איכות הסביבה והקיימות
 • קידום תכנית "סביבה שווה" בחברה הערבית
 • חיזוק/הקמת וועדות סביבתיות ברשויות
 • חיזוק המחלקות הסביבתיות
 • ייצוג הרשויות הערביות מול גורמי סביבה מקומיים ובינלאומיים