חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הועדה לקידום עסקים, יזמות ותשתיות ארגוניות לפיתוח כלכלי

"הועדה לקידום עסקים, יזמות ותשתיות ארגוניות לפיתוח כלכלי" היא אחת מבין 13 ועדות מקצועיות שמלוות את פעילות הועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות, עליהם החליט הועד עם קבלת החלטת ממשלה 922.

עם הקמתה של הועדה בחודש אוקטובר 2019, הוחלט שהועדה תפעל בשני מישורים מרכזיים:

1) בפיתוח תשתיות ארגוניות לפיתוח כלכלי ברשויות הערביות

2) נושאים הקשורים בקידום הפעילות היזמית והעסקית ביישובים הערביים

הועדה עצמה מורכבת מבעלי עניין עם זה זיקה ישירה לתחומי הפעילות המרכזיים שלה, שבהם ראשי רשויות ופקידים בכירים בשלטון המקומי הערבי, מנכ"לים של חברות כלכליות, יועצים כלכליים, יזמים ואנשי עסקים.

הסוגיות המרכזיות בהן תעסוק הועדה:

 1. קידום ההקמה וההפעלה של תשתיות כלכליות בשליטת הרשויות הערביות.
 2. קידום הפעילות היזמית והעסקית ביישובים הערביים.

לאו הפוטנציאל הקיים בהחלטה 550, ומעבר לתחומים אשר נכללו בהחלטה עצמה, הועדה תעקוב אחר יישום הנושאים וסעיפי ההחלטה (שמרביתם נכללו בהסתמך על המלצותינו), הועדה תרחיב את פעילותה לתחומים נוספים ותפעל בין היתר בנושאים הבאים:

 • הקמת יחידה לפיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי: מרכז אינג'אז התחיל ביישום פיילוט ארצי של הקמת יחידה לפיתוח כלכלי תכנון אסטרטגי במועצה המקומית ג'לג'וליה. יחידה זו אמורה להקל על מצוקתן הכספית ולשפר את חוסנם הכלכלי של הרשויות, של העסקים ושל התושבים. תשתיות אלה מסייעות לרשות בהגדלת ההכנסות העצמיות, ובקידום פרויקטים כלכליים שיש להם השלכות חיוביות על היקף הפעילות הכלכלית ביישוב ועבור עסקים ויזמים בפרט.
 • עסקים קטנים ובינוניים: העסקים הקטנים הם מנוע משמעותי לצמיחה כלכלית בכלל ומקומית בפרט, ובעלי יכולת צמיחה וקליטה גבוהה של עובדים משכבות מגוונות באוכלוסייה. חשיבותם הכלכלית של העסקים בולטת יותר בחברה הערבית בגלל שיעורם הגבוה יחסית, ובהיותם מעסיק משמעותי במשק הערבי. אולם, העסקים הקטנים מתמודדים עם שורה של אתגרים וחסמים שמקשים על שרידותם ושגשוגם.

 

אנו צופים שעד החציון הראשון של שנת 2022 היחידה תתחיל את פעילותה המלאה, ובסוף התהליך ייבנה מודל שניתן להחילו/להעתיקו לרשויות ערביות אחרות.

מטרות הועדה כוללות

 • לגבש תוכנית מפורטת ומוסכמת על בעלי העניין בועדה, הכוללת המלצות ומענים לצרכים של עסקים, יזמים ותשתיות ארגוניות ברשויות המקומיות וזאת במטרה להביא לפיתוח כלכלי ועסקי ביישובים הערבים בכדי לשפר את ההכנסות העצמיות של הרשויות ולהשפיע לטובה על רווחת התושבים.
 • להציג את התוכית המפורטת בפני משרדי ממשלה רלוונטיים לשם קידום מדיניות העונה על צרכי הרשויות הערביות בכל הקשור בקידום הפיתוח הכלכלי והעסקי.
 • לעקוב אחר היישום של תוכנית והחלטות ממשלה סביב נושאים שהם באג'נדה של הועדה ו/או הקשורים באופן הדוק לקידום תשתיות כלכליות ועסקיות ביישובים הערבים.
 • לפתח מענים לאתגרים כלכליים ועסקיים אתם מתמודדות הרשויות המקומיות הערביות בשנים האחרונות, כולל אלה הקשורים בשינויים מבניים בניהול המוניציפאלי (למשל, הקמת אשכולות, מנגנוני תקצוב, חשיבה אזורית ועוד).
 • להעמיק את החשיבה היזמית בקרב הרשויות המקומיות הערביות ולפתח מודלים חדשניים לקידום הפיתוח של תשתיות כלכליות ועסקיות ברשויות אלה.
 • זיהוי החסמים המונעים את הפיתוח הכלכלי והעסקי ברשויות מקומיות ערביות תוך בחינה ולמידה הכלים הקיימים, את היעילות והאפקטיביות שלהם.
 • לגבש ניירות עמדה בכדי להשפיע דרכם על החלטות ותוכניות הממשלה הקשורות בקידום הפיתוח הכלכלי והעסקי ברשויות מקומיות ערביות.