ספטמבר ב11, 2015

מן התקשורת
התלמידים הערבים עדיין מופלים לרעה

קיים ניסיון של משרד החינוך להוספת תקציבים ולתמיכה בבתי הספר היסודיים החלשים ובחטיבות הביניים החלשות, אך זהו ניסיון עמום שלוקה בחסר.