Search
Close this search box.

Studies and policy paperwork

Studies

Research Continuity or Change Analyzing the Arab Local Authorities Elections of 2024

The total number of seats under Arab local authorities stands at 950 (members of councils), compared to 840 in the last elections in 2018. The increase in the number of seats in local elected bodies (110 seats added) is linked to the growth of the population in Arab communities and the increase in the number of eligible voters. The larger the local elected body, the tendency is for it to be more representative, attentive, and democratic.

חברה כלכלית בבעלות רשות ערבית בישראל ( החברה הכלכלית כפר קאסם – כמקרה בוחן)-( 2022) 

דוח מחקר זה הינו פרי יוזמתו של מרכז אינג’אז, הפועל לחיזוק הרשויות המקומיות הערביות, להעצמתן וקידום הצרכים שלהם בפני משרדי ממשלה

הקמת מחלקת שפ”ע ברשויות המקומיות הערביות (2022) 

מסמך זה מציג את התהליך שמרכז אינג’אז יזם במטרה להקמת שתי מחלקות שפ”ע בשתי רשויות ערביות. מסמך זה מפרט הליך בחירת הרשויות והקשיים שנתקלנו בהם בדרך, בנוסף למסקנות חשובות על ההליך הזה שיכולים להיות שימושיים מאוד עבור כל רשות ששוקלת הקמת מחלקה כזו

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות ( 2022 )

כתוצאה מאפליה ארוכת שנים סובלות הרשויות הערביות ממחסור חמור במשאבים ובקרקעות. בעקבות אפליה זו מצויות רשויות אלו במשבר פיננסי מתמשך

مصادر دخل السلطات المحلية العربية (2022)

نتيجة التمييز المتراكم منذ سنوات طويلة، تعاني السلطات المحلية العربية نقصًا حادًا في الموارد والأراضي وبسببه تواجه هذه السلطات أزمة اقتصادية مزمنة تمس قدرتها على تقديم خدمات نوعية ومتنوعة لسكانها

איך מצילים את העסקים הערבים (2020) 

לפי נתוני סקר “עסקים בבעלות ערבית” של מינהל מחקר וכלכלה במשרד העבודה והרווחה, כ- %01 מכלל העסקים בישראל הם בבעלות ערבית, %69 מהם מוגדרים כעסקים קטנים שמעסיקים כ %96 מכוח העבודה הערבי

הצעה לחלוקה מחודשת של כספי הקרן לצמצום פערים ( 2020) 

בישראל קיימים פערים גדולים באיכות השירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושביהן. הסיבה המרכזית לפערים אלו היא גובה ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות, המשתנה מרשות לרשות

סקר תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה (2017)

מסמך זה מנתח סקר שהתבצע בין היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות במדינת ישראל. הסקירה הזו נעשתה במספר מישורים; סקירת ספרות מקדימה, התקשרות ישירה ועריכת ראיונות אישיות עם יועצות לקידום מעמד האישה, וסקר “תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה.

פיתוח כלכלי ברשויות וביישובים הערביים ( 2016 )

מצבה הכלכלי של רשות מקומית מושפע מהכנסותיה מכמה מקורות ובכלל זה, מתקציבי מדינה המועברים אליה ומהכנסות עצמיות הנובעות מגביית הארנונה על נדל”ן מניב – נכסים למגורים ונכסים שאינם למגורים כמו: שטחי תעשייה/תעסוקה, מסחר, משרדים, תיירות, שירותים עסקיים וכד’

יוצאים לדרך: השאלות והאתגרים בהכנת תכנית מתאר לישוב ערבי בישראל (2015 )

בעשור האחרון היינו עדים להליכי הכנת תכניות מתאר למספר ישובים ערביים בארץ. המדובר בתכניות שנערכו על ידי צוותי תכנון שנבחרו על ידי משרד הפנים וקודמו בהנחיית ועדות היגוי שכללו נציגי משרדי ממשלה שונים

זיהוי חסמים לתקצוב נושאים סביבתיים ברשויות המקומיות הערביות (2014) 

מטרת המחקר
« מיפוי מקורות תמיכה ממשלתיים בנושאים סביבתיים ברשויות מקומיות ערביות
« איתור חסמים העומדים בפני הרשויות המקומיות הערביות למימוש מקורות תמיכה בנושאים סביבתיים.

From Deficits and Dependence to Balanced Budgets and  Independence2014

The present policy paper is the result of a collaboration between sikkuy which works to promote civic equality between Jewish and Arab citizens on Israel.

Policy Paperwork

Government Decision 550 Impact on the Education Themes monited by Injaz

Injaz firmly believes that education in its various formsconstitutes the central and most significant axis for shapingnational identity, civic identity, societal integration, and thereinforcement and promotion of social mobility andcommunal resilience.

THE STAGNATIONAGENDA
Following the decision of the Minister of Finance,Bezalel Smotrich, to freeze budget allocationsamounting to hundreds of millions within theframework of Government Decision 550 to theArab local authorities, which includesdevelopment budgets, grants, education, andhigher education, Injaz Center has been diligentlyand fervently working through the Forum of ArabLocal Authorities Treasurers…

נייר עמדה של פורום גזברי הרשויות המקומיות הערביות בעניין תקציב 2023

משרד הפנים הוציא ביום 21.10.22 הנחיות להכנת תקציב הרשויות המקומיות לשנת 2023 הכוללות גזירות שונות בעניין המענקים שניתן לקחת בחשבון לצורך הכנת התקציב 

תגובה לתקנות התייעלות הכלכלית ( כללי חלוקת הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות) התשפ”ג (2022)

פנייה זו בשם מרכז אינג’אז וסיכוי- אופק. בנובמבר 2020 פרסמנו בשיתוף הוועד הארצי לראשי רשויות המקומיות הערביות בישראל, נייר עמדה המציע חלוקה מחודשת של כספי הקרן לצמצום פערים

עמדת הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בעניין תיקון נוסחת גדיש( 2022)

הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל מבקש להגיש עמדתו ודרישותיו בנוגע לנוסחת גדיש. הועד הארצי מדגיש כי הוא פועל מזה 22 שנים לתיקון העיוותים בנוסחת הקצאת מענקי האיזון באופן שיביאו להקצאה שוויונית וצודקת יותר לרשויות הערביות 

אוגדן נהלים לבית ספר במעבר למודל גפ”ן (2022)

כידוע לכם מעבר בתי הספר לתוכנית הגמישות הפדגוגית והניהולית מצריך היערכות מתאימה בצד ניהול המשאבים והכספים . היקף התקציב ומורכבות הניהול והדיווח מחייב העצמת העובדים הקיימים בבית הספר 

נייר מדיניות: חיזוק החוסן הפיננסי והארגוני של הרשויות הערביות בישראל ( 2025-2021 ) . 

לרשויות המקומיות השפעה ניכרת הן על חיי היומיום של תושביהן והן על ההתפתחות הכלכלית והחברתית שלהם בעתיד, כך שרמת השירותים העירוניים שהתושבים מקבלים 

המלצות בעניין תכנית סביבתית לחברה הערבית( 2021)

אנו, ארגונים העוסקים בתחומי סביבה, שלטון מקומי ותכנון ובנייה בחברה הערבית, מברכים על החלטת הממשלה והיוזמה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג להוביל תכנית לשיפור 

נייר מדיניות: קידום איכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות (2021 )

הרשויות המקומיות הערביות הינן רשויות עניות ומוחלשות, דבר אשר פוגע בביצועיהן בהרבה תחומים הנוגעים לעבודתן, לרבות בפן הכלכלי, הארגוני והחברתי

התייחסות אינג’אז לתוכנית הסביבתית החדשה לחברה הערבית של השרה זנדברג (2021 ) 

אינג’אז, המרכז המקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות, מנהל יחד עם אגודת הגליל את ועדת הסביבה, אחת מהועדות המקצועיות שהוקמו ע”י הועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בעקבות החלטת הממשלה 2015

נייר עמדה: הוצאת מכרזי הרשויות המקומיות הערביות לגורמים חוץ-רשותיים (2021 )

בשנת 2019 ,וכחלק ממאמצי הממשלה לטפל בגורמי פשיעה הפועלים בישובים הערביים, הוקם בהוראה של משרד ראש הממשלה “צוות המנכ”לים” לשם הכנת תכנית פעולה בנושא

נייר מדיניות: קידום עסקים, יזמות ותשתיות ארגוניות לפיתוח כלכלי (2021 )

נייר מדיניות זה הוכן לבקשת הועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות לצורך גיבוש דרישות החברה הערבית לקראת תוכנית חומש חדשה. במסגרת נייר זה מועלות דרישות החברה הערבית

התייחסות אינג’אז לתוכנית משרד האנרגיה בנוגע לנושא התייעלות וייצור אנרגיה מתחדשת במסגרת תוכנית החומש החדשה לרשויות הערביות (2021)

אינג’אז, המרכז המקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות, מבקש במסמך זה להתייחס לתוכנית משרד האנרגיה בנוגע לנושא התייעלות וייצור אנרגיה מתחדשת במסגרת תוכנית החומש החדשה 

שאלון בנושא – הלוואות בנקאיות לרשויות המקומיות הערביות

בהתאם לסעיף 23 ח’ להחלטת ממשלה מספר 550 , משרד הפנים ומשרד האוצר יפעלו, בתוך 60 יום, לקידום מסלול מהיר לקבלת אישור לנטילת הלוואות בנקאיות בידי רשויות התוכנית המורחבת לצורכי כיסוי גירעון 

נייר מדיניות: חינוך בלתי פורמלי העונה על צרכי וייחודי החברה הערבית בישראל (2020)

נייר מדיניות זה מבקש להציע המלצות מקצועיות בתחום החינוך הבלתי פורמלי שעונות על צרכי החברה הערבית וייחודיה

העסקים הערביים בצל משבר הקורונה (2020 ) 

חשיבותם הכלכלית של העסקים הקטנים בולטת בחברה הישראלית בכלל ועוד יותר בחברה הערבית בגלל שיעורם הגבוה יחסית של אלה מכלל העסקים הערבים בישראל. סקר של מנהל מחקר וכלכלה במשרד העבודה והרווחה משנת 2017 מציין כי

נייר מדיניות: קידום איכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות (2018)

הרשויות המקומיות הערביות הינן רשויות עניות ומוחלשות, דבר אשר פוגע בביצועיהן בהרבה תחומים הנוגעים לעבודתן, לרבות בפן הכלכלי, הארגוני והחברתי

Policy Paperwork