Search
Close this search box.

News

אחמד דראושה

עם פרוץ משבר הקורונה, למעט עסקים שהוגדו חיוניים, מרבית העסקים הערבים נסגרו ונבלמה פעילותם העסקית, ורובם נקלעו למצוקות אשראי ומימון, זאת לצד המשך ההוצאות השוטפות של העסק, כך שקיים חשש ממשי לגבי שרידותם של עסקים רבים לאחר המשבר.

אג'נדה לקידום ופיתוח הרשויות המקומיות הערביות

נאיף אבו שרקיה

הרשויות המקומיות הערביות מהוות כשליש מכלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל והן משחקות תפקיד מרכזי בחיי החברה הערבית והקהילות המקומיות. עם זאת, הן טרם ממשו את מלוא פוטנציאל ההנהגה שלהן, עוצמתן, ותרומתן ברמה המקומית, האזורית והארצית.

זיהוי חסמים לתקצוב נושאים סביבתיים ברשויות המקומיות הערביות

דוח מחקר – יולי 2014

תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים
במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה. הממשלה מחלקת את כספי התמיכה בשני מסלולים. 

פיתוח כלכלי ברשויות
וביישובים הערביים

פורום מנהלים בכירים מרכז אינג’אז

מצבה הכלכלי של רשות מקומית מושפע מהכנסותיה מכמה מקורות ובכלל זה, מתקציבי מדינה המועברים אליה ומהכנסות עצמיות הנובעות מגביית הארנונה על נדל”ן מניב – נכסים למגורים ונכסים שאינם למגורים כמו: שטחי תעשייה/תעסוקה, מסחר, משרדים, תיירות, שירותים עסקיים וכד’. 

מגירעונות ותלות לאיזון וצמיחה - מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות

מיכל בליקוף, ספאא אגברייה

מסמך מדיניות זה הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין עמותת סיכוי, הפועלת לקידום שוויון אזרחי בין יהודים לערבים אזרחי ישראל, ומרכז אינג’אז, הפועל לחיזוק והעצמה של הרשויות המקומיות הערביות.משאבים ושירותים מרכזיים של המדינה מועברים לאזרחים דרך הרשויות המקומיות.

יוצאים לדרך: השאלות והאתגרים בהכנת תכנית מתאר לישוב ערבי בישראל

קייס נאסר, עו”ד

בעשור האחרון היינו עדים להליכי הכנת תכניות מתאר למספר ישובים ערביים בארץ. המדובר בתכניות שנערכו על ידי צוותי תכנון שנבחרו על ידי משרד הפנים וקודמו בהנחיית ועדות היגוי שכללו נציגי משרדי ממשלה שונים. המחקר אינו מתיימר לבקר תכניות אלה.

נייר מדיניות: סקר תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה

פאדי סמעאן, רכז מחקר ותכנון, מרכז אינג’אז

מסמך זה מנתח סקר שהתבצע בין היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות במדינת ישראל. הסקירה הזו נעשתה במספר מישורים; סקירת ספרות מקדימה, התקשרות ישירה ועריכת ראיונות אישיות עם יועצות לקידום מעמד האישה, וסקר “תמונת מצב היועצות לקידום מעמד האישה.”